Det kompletta esportbolaget

Produktion // Events // Turneringar

Företrädesemission, 2018

Den 5 november 2018 avslutades teckningstiden i företrädesemissionen av aktier med vidhängande vederlagfria teckningsoptioner i ESEN eSports AB (”ESEN eSports” eller ”Bolaget”) som offentliggjordes den 18 september 2018. Resultatet visar att 1 146 881 aktier motsvarande 72,1 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 520 642 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen tecknades således till 104,7 procent och styrelsen har beslutat att nyttja överteckningsemissionen i möjlig mån för att möjliggöra full tilldelning till alla tecknare. Således tecknades 77 861 aktier genom överteckningsemissionen.

Genom företrädesemissionen och överteckningsemissionen tillförs Bolaget cirka 7,7 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK. Vidare ökar ESEN eSports aktiekapital med 299 268,31 SEK till 869 857,68 SEK och antalet aktier ökar med 1 667 523 till 4 846 847. Betalda tecknade aktier (BTA) kommer att omvandlas till nya aktier så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 48. Fram till dess pågår handel med BTA på Spotlight Stock Market.

Därutöver nyemitteras 833 695 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 833 695 aktier varmed aktiekapitalet kan komma att öka med ytterligare 149 622,22 SEK till 1 019 479,90 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptionerna löper under perioden 2 september – 16 september 2019 och för det fall teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut tillfaller ytterligare cirka 5,0 MSEK till Bolaget före emissionskostnader. Bolaget avser ansöka om handel av teckningsoptionerna på Spotlight Stock Market under perioden fram till teckningsoptionernas teckningstid.

Videor


Villkor i sammandrag

Den som på avstämningsdagen den 17 oktober 2018 var registrerad aktieägare i ESEN äger rätt att med företräde teckna aktier i Företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.

Pris per aktie 4,60 SEK
Pre-money värdering 14,6 MSEK
Företrädesemissionens storlek 7,3 MSEK
Överteckningsemissionens storlek 1,5 MSEK
Maximalt antal aktier i Företrädesemissionen 1 589 662 aktier
Maximalt antal aktier i Överteckningsemissionen 317 932 aktier
Tecknings- och garantiåtaganden Företrädesemissionen är säkerställd till 73,2 procent genom teckningsåtaganden om cirka 2,8 MSEK, motsvarande 37,7 procent av Företrädesemissionen samt garantiåtaganden om cirka 2,6 MSEK, motsvarande 35,5 procent av Företrädesemissionen. Samtliga parter som har lämnat garantiåtaganden har även ingått teckningsåtagande i emissionen.
Teckningsoptioner För varje två (2) tecknade, betalda och tilldelade aktier i Företrädesemissionen eller Överteckningsemissionen erhålls en (1) vederlagsfri Teckningsoption. Vardera Teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie under perioden 2 september – 16 september 2019 till en teckningskurs om 6,00 SEK.
Teckningstid 19 oktober – 5 november 2018
Handel med teckningsrätter 19 oktober – 1 november 2018
Handel med BTA 19 oktober 2018 fram till dess att Företrädesemissionen är registrerad vid Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske vecka 48.
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall 8 november 2018
Handelsplats Spotlight Stock Market

Nedladdningar

Investerarträffar

Inför företrädesemissionen hölls flera investerarträffar med VD och representanter från bolaget för att presentera verksamheten och bolagets framtidsvision för intressenter.

Stockholm, 23 Oktober, 2018

Aktiedagen
Operaterrassen, Karl XII:s torg

Stockholm, 24 Oktober, 2018

Augment Partners
Birger Jarlsgatan 2

Stockholm, 1 November, 2018

Augment Partners
Birger Jarlsgatan 2