ERBJUDANDE I ESEN ESPORTS AB (PUBL)

Videor

Hemma hos ESEN eSportsAktiedagen den 23 oktober 2018

Villkor i sammandrag

Den som på avstämningsdagen den 17 oktober 2018 var registrerad aktieägare i ESEN äger rätt att med företräde teckna aktier i Företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.

Pris per aktie 4,60 SEK
Pre-money värdering 14,6 MSEK
Företrädesemissionens storlek 7,3 MSEK
Överteckningsemissionens storlek 1,5 MSEK
Maximalt antal aktier i Företrädesemissionen 1 589 662 aktier
Maximalt antal aktier i Överteckningsemissionen 317 932 aktier
Tecknings- och garantiåtaganden Företrädesemissionen är säkerställd till 73,2 procent genom teckningsåtaganden om cirka 2,8 MSEK, motsvarande 37,7 procent av Företrädesemissionen samt garantiåtaganden om cirka 2,6 MSEK, motsvarande 35,5 procent av Företrädesemissionen. Samtliga parter som har lämnat garantiåtaganden har även ingått teckningsåtagande i emissionen.
Teckningsoptioner För varje två (2) tecknade, betalda och tilldelade aktier i Företrädesemissionen eller Överteckningsemissionen erhålls en (1) vederlagsfri Teckningsoption. Vardera Teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie under perioden 2 september – 16 september 2019 till en teckningskurs om 6,00 SEK.
Teckningstid 19 oktober – 5 november 2018
Handel med teckningsrätter 19 oktober – 1 november 2018
Handel med BTA 19 oktober 2018 fram till dess att Företrädesemissionen är registrerad vid Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske vecka 48.
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall 8 november 2018
Handelsplats Spotlight Stock Market

Nedladdningar

Memorandum Teaser Anmälningssedel

Investerarträffar

Klicka på något av datumen för att anmäla dig till en investerarträff som passar dig.